A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – a Mental Energy Betéti Társaság – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a https://otthonfa.hu honlapon keresztül nyújtott szolgáltatás – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza.

1. A Szolgáltatás nyújtója

Név: Mental Energy Betéti Társaság

Székhely: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor u. 48.

Cégjegyzékszám: 13-06-069655

Adószám: 255554939-2-13

Email cím: hello@otthonfa.hu

Telefonszám: +36/709410828

2. A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltató a https://otthonfa.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül nyújtott szolgáltatásával a önismerethez kapcsolódó cikkeket, tanulmányokat és egyéb tartalmakat oszt meg a Szolgáltatás felhasználóival (a továbbiakban: „Felhasználó”).

A Szolgáltatás célja, hogy a Felhasználók megismerjék a valódi önismeret technikáit és a gyakorlatban is hasznosítható ismereteket szerezzenek a témában.

3. A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a Felhasználó megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében önismerettel kapcsolatos tananyagok rendelkezésre bocsátásával. A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok, valamint a Szolgáltató által később elkészített, és a honlapon keresztül közzétett anyagok. A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója a Mental Energy Betéti Társaság, aki a megbízást kifejezetten elfogadja.

A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon, amik az önismerettel kapcsolatos egyéb szolgáltatások (személyes képzések, konzultációs lehetőségek, tanácsadás és coaching) nyújtására, illetve kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formátumú műpéldányainak átruházására (a továbbiakban: „Egyéb szolgáltatás”) vonatkoznak. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre az Egyéb szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron.

4. A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Felhasználó – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Felhasználó által a https://otthonfa.hu weboldalon, vagy annak aloldalán található regisztrációs űrlap kitöltésével, és a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre.

A Felhasználó jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

Jelen Szerződés elfogadásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

5. Jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

6. A tananyagokhoz való hozzáférés módja?

A tanyagokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos információkat minden esetben a visszaigazoló e-mail, vagy e-mailek tartalmazzák.

7. A részvételi díj mértéke és az ingyenes próbaidőszak

A Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató havonta bruttó 5.000 Ft megbízási alapdíjra jogosult azzal, hogy a Felhasználó a honlapon részletezett feltételek szerint kedvezményekre, különösen egyszeri ingyenes próbaidőszakra lehet jogosult.

8. A megbízási díj teljesítése

A regisztráció során a jelentkezőnek meg kell adnia érvényes bankkártyaadatait. A jelentkező kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, Braintree nevű fizetési rendszert a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., (R.C.S. Luxembourg B 118 349) üzemelteti, ami a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. A Braintree általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://www.braintreepayments.com/legal weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.

Az esetleges ingyenes próbaidőszak végeztével a Szolgáltató a havonta esedékes megbízási díjat előre, a fizetési szolgáltatón keresztül vonja le a Felhasználó bankkártyájáról.

9. Számlázás

A megbízási díj levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet elektronikus úton juttat el a Felhasználóhoz. A Felhasználó az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja.

10. Felmondás kezdeményezése

A Felhasználó a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását a honlapon keresztül, vagy a felmondást tartalmazó jognyilatkozatát a hello@otthonfa.hu emailcímre elküldve kezdeményezheti. A felmondást tartalmazó nyilatkozatmintát jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

11. Felmondás az ingyenes próbaidőszak alatt

A fogyasztónak nem minősülő Felhasználó az ingyenes próbaidőszak alatt azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést.

12. A fogyasztókat megillető felmondási, illetve elállási jog

Felmondás OtthonFa Club Előfizetés esetén:

A fogyasztónak minősülő Felhasználó a szerződés megkötését követő 14 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül írásban felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést. Az ingyenes próbaidőszak letelte esetén a Szolgáltató a megbízási díj időarányos részére lesz jogosult azzal, hogy a korábban megfizetett megbízási díj ezt meghaladó részét a Felhasználó bankkártyájára visszafizeti.

Felmondás rendezvény esetén:

A rendezvény kezdődátumától számított 180 napon belüli felmondás esetén a jelentkező köteles bánatpénzt fizetni az alábbiak szerint:

  • a rendezvény kezdőtátumától számított 180-120 napon belül a bánatpénz mértéke a részvételi díj 10%-a
  • a rendezvény kezdőtátumától számított 120-90 napon belül a bánatpénz mértéke a részvételi díj 30%-a
  • a rendezvény kezdőtátumától számított 90-60 napon belül a bánatpénz mértéke a részvételi díj 50%-a
  • a rendezvény kezdőtátumától számított 60-30 napon belül a bánatpénz mértéke a részvételi díj 70%-a
  • a rendezvény kezdőtátumától számított 30 napon belül a bánatpénz mértéke a részvételi díj 100%-a.

A fogyasztónak minősülő Felhasználó az ingó dolognak minősülő termék tulajdonjogának átruházására irányuló szerződéstől a termék átvételétől számított 14 naptári napon belül elállhat.

13. Rendes felmondás

A Szerződő Felek bármelyike – jelen szerződés 9. és 10. pontjaiba foglalt rendelkezésekkel összhangban – a szerződés megkötését követő 14. naptári nap után azt bármikor írásban felmondhatja azzal, hogy a felmondási idő utolsó napja az utolsó megbízási díj levonását követő harmincadik napra esik.

14. Rendkívüli felmondás

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú írásbeli jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

15. Kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

A Szolgáltató semmilyen körülmények között nem tartozik kártérítési felelősséggel, ideértve korlátozás nélkül a közvetlen vagy a közvetett, speciális – esetleges – következményekért,

veszteségért, költségért való felelősséget, amelyek a szolgáltatás használatával kapcsolatban keletkeznek.

16. Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a https://otthonfa.hu  weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Felhasználó felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére.

Ebből következően tilos az anyagok vagy annak részeit bármilyen más módon felhasználni, illetve tilos másolni, továbbadni, többszörözni, átdolgozni, harmadik személynek átadni, vagy hozzáférhetővé tenni.

17. Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

18. A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

19. Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

20. Panaszkezelés

A Felhasználó Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: hello@otthonfa.hu

A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete:

Levelezési cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Fogyasztóként panasszal a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat.

Az illetékes kormányhivatalok listája ITT érhető el. (http://jarasinfo.gov.hu/)

Levelezési cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.

A Szolgáltató által igénybevett tárhelyszolgáltató adatai:

Viacom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

2360 Gyál, Erdősor utca 3.

info@viacomkft.hu

A Szolgáltató logisztikai partnere:
Csomagjaink összeállítását és termékeink kiszállítását a Webshippy Fulfillments Kiszervezett Webáruház Logisztikai Szolgáltató végzi.

Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan hozzáférhetőek és szabadon letölthetőek a https://otthonfa.hu/aszf weboldalon.

1. sz. melléklet:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: *

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

Pin It on Pinterest